OpenJustice - ECLI:BE:RSCE:2000:ARR.91931.OJ
a project by vzw/asbl OpenJustice.be
BETA

ECLI:BE:RSCE:2000:ARR.91931.OJ

RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE.

A R R E S T

nr. 91.931 van 29 december 2000 in de zaak A. 89.805/X-9399.

In zake : 1. de v.z.w. [ Bos Eriador ],

  1. de v.z.w. [ Sam&Son ], die woonplaats kiezen bij [ S. Whit ], kantoor houdende te 3000 [ Gondor ], [ Baranduin ] 39, bus 1

tegen :

het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering.

tussenkomende partij : (in de vordering tot schorsing) de gemeente [ Beleriand ], die woonplaats kiest bij [ P. Kent ], kantoor houdende te 3530 [ Beleriand ], [ Mordor ].


DE VOORZITTER VAN DE Xe KAMER,

Gezien het verzoekschrift de v.z.w. [ Bos Eriador ] en de v.z.w. [ Sam&Son ] op 24 februari 2000 hebben ingediend om de vernietiging te vorderen van het besluit van 9 december 1999 van de gemachtigde ambtenaar van de afdeling [ Gondor ] waarbij aan het gemeentebestuur van [ Beleriand ] de bouwvergunning wordt verleend voor het oprichten van een dieren- en autothemapark Kelchterhoef op een perceel gelegen te [ Beleriand ], [ Eriador ] 9;

Gezien het gelijktijdig ingediende verzoekschrift, waarbij de verzoekende partijen de schorsing van de tenuitvoerlegging vorderen van dezelfde beslissing;

Gezien het verslag over het beroep tot nietigverklaring opgemaakt door Auditeur [ T. Aram ], op grond van artikel 93 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State;

Gezien het verslag over de vordering tot schorsing opgemaakt door Auditeur [ T. Aram ];

Gelet op de beschikkingen van 27 oktober 2000, houdende bevel tot neerlegging van het verslag over het beroep tot nietigverklaring en waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 20 december 2000;

Gelet op de kennisgeving van de verslagen aan partijen;

Gehoord het verslag van Kamervoorzitter [ W. Lassrin ];

Gehoord de opmerkingen van Advocaat [ K. Jerrick ] die, loco [ S. Whit ] verschijnt

voor de verzoekende partijen, en van [ P. Kent ], die verschijnt voor de tussenkomende partij;

Gehoord het advies van Auditeur [ T. Aram ];

Gelet op de artikelen 17 en 18 en titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat bij besluit van 19 april 2000 van de gemachtigde ambtenaar het bestreden besluit van 9 december 1999 werd ingetrokken en de vergunning voor het oprichten van een dieren- en autothemapark [ Eriador ] 9 werd geweigerd; dat deze beslissing door de gemeente [ Beleriand ] werd aangevochten onder A. 92.052; dat de vaststelling dat de vorderingen kennelijk niet-ontvankelijk zijn voorbarig zou zijn,

B E S L U I T :

Artikel 1.

Het verzoek tot tussenkomst van de gemeente [ Beleriand ] in de vordering tot schorsing wordt ingewilligd.

Artikel 2.

De debatten worden heropend.

Artikel 3.

Het door de Auditeur-generaal aangewezen lid van het Auditoraat wordt gelast met het verdere onderzoek van de zaak.

Aldus te [ Amon Hen ] uitgesproken in openbare terechtzitting, op negenentwintig december tweeduizend,

door :

Mevr. [ W. Lassrin ], kamervoorzitter, [ A. Vale ], griffier.

De griffier, De voorzitter, [ A. Vale ]. [ W. Lassrin ].